آشکارسازهای سیستم ژئوفیزیک مقاومت الکتریکی خاک را اندازه گیری می کنند و دقیق ترین تفاوت های موجود در آن را برای تشخیص آب های زیرزمینی و فلزات گرانبها تجزیه و تحلیل می کنند. این تکنیک جستجو با دقت و اثربخشی بسیار مشخص می شود. ردیاب طلا، فلز و آب زیرزمینی مبتنی بر این فناوری شامل حسگرهای زمینی است. ، با کاشت این سنسورها در خاک که از طریق کابل های اتصال نیز به دستگاه متصل می شود که سیگنال هایی را به دستگاه منتقل می کند تا آنالیز و بر روی صفحه نمایش دستگاه نمایش داده شود.

نمایش یک نتیجه

پریمرو

$11,900
Manufacture آمریکا
Depth 50متر
Distance 2850متر
اطلاعات بیشتر